Produzione annua 7.200 KWh – Kit Batterie Samsung RES risparmio energia 87 % – Caldaia Ibrida Vitodens 100_w risparmio gas 80%